Contact: 06-51186711 of info@trouwenmetmarien.nl

Privacy verklaring

Privacy beleid 

 1. Definities
  1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
   1. Trouwen met Marien: de gebruiker van dit privacy beleid: de eenmanszaak Trouwen met Marien, gevestigd aan de Oosterweg 84 (6602 HG) te Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68640072;
   2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Trouwen met Marien, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Trouwen met Marien i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Trouwen met Marien en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Trouwen met Marien aanbiedt;
   4. website: de website www.trouwenmetmarien.nl die door Trouwen met Marien wordt beheerd;
   5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 2. Persoonsgegevens
  1. Voor Trouwen met Marien is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Trouwen met Marien volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Trouwen met Marien gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  3. Trouwen met Marien verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Trouwen met Marien heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Trouwen met Marien.
  4. Trouwen met Marien verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
   1. voor- en achternaam;
   2. adres;
   3. telefoonnummer;
   4. e-mailadres;
   5. geslacht;
   6. geboortedatum;
   7. bankrekeningnummer;
   8. eventueel IP-adres;
   9. overige door betrokkene verstrekte persoonsgegevens.
  5. Trouwen met Marien verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
  6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Trouwen met Marien kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Trouwen met Marien raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat Trouwen met Marien zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met Trouwen met Marien middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal Trouwen met Marien de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.
 1. Grondslag en doeleinden van de verwerking 
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. 
  2. Trouwen met Marien verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
   3. het tot stand komen van de overeenkomst;
   4. het uitvoeren van de overeenkomst;
   5. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   6. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
   7. het opstellen van een speech voor de huwelijksvoltrekking;
   8. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
   9. het sturen van een factuur;
   10. het voldoen aan administratieve plichten;
   11. om de website en de dienstverlening van Trouwen met Marien te verbeteren;
   12. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
  3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
  4. Trouwen met Marien zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Trouwen met Marien verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Trouwen met Marien streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Trouwen met Marien zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 1. Wissen van persoonsgegevens
  1. Trouwen met Marien zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; 
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Trouwen met Marien is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Trouwen met Marien zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
   1. Trouwen met Marien daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Trouwen met Marien voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Trouwen met Marien een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 1. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Trouwen met Marien aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Trouwen met Marien van hem bijhoudt en verstrekt Trouwen met Marien de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Trouwen met Marien biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Trouwen met Marien van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. 
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Trouwen met Marien worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Trouwen met Marien. Trouwen met Marien reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 1. Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Trouwen met Marien bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Trouwen met Marien het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Trouwen met Marien met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Trouwen met Marien bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 1. Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Trouwen met Marien verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 1. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Trouwen met Marien persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Trouwen met Marien van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Trouwen met Marien.Contactgegevens:
   Trouwen met Marien
   adres: Oosterweg 84
   postcode/plaats: 6602 HG Wijchen
   e-mailadres: marien@trouwenmetmarien.nl
   telefoonnummer: 06 51 18 67 11
  1. Indien Trouwen met Marien op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Trouwen met Marien de betrokkene daarvan op de hoogte.
 1. Beveiligingsmaatregelen 
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Trouwen met Marien verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. 
  2. Trouwen met Marien neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
   1. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
   2. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
   3. gegevens die aan Trouwen met Marien worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen;
   4. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
   5. tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
   6. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten kamer of wordt het document direct na gebruik vernietigd door middel van een papiervernietiger;
   7. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
 1. Privacy beleid van derden
  1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Trouwen met Marien aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden. 
 1. Wijzigingen 
  1. Trouwen met Marien behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Trouwen met Marien. 
 1. Datalek
  1. Indien zich bij Trouwen met Marien een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Trouwen met Marien daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Trouwen met Marien dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Trouwen met Marien de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 1. Cookies
  1. Trouwen met Marien gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. 
  3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Trouwen met Marien haar dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
  4. Soorten cookies en doelen:
De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Trouwen met Marien Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Trouwen met Marien ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan Trouwen met Marien zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Trouwen met Marien op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Trouwen met Marien heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
  1. Trouwen met Marien kan haar beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Trouwen met Marien ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Trouwen met Marien raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren. 
 1. Klacht indienen
  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Trouwen met Marien niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Sonja Stam van Juridische Supermarkt, zie https://www.juridische-supermarkt.nl/.