Contact: 06-51186711 of info@trouwenmetmarien.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. TrouwenMetMarien: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TrouwenMetMarien gevestigd aan Oosterweg 84 te Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68640072;
   2. cliënt: de natuurlijke persoon die met TrouwenMetMarien een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen TrouwenMetMarien en de cliënt;
   4. schriftelijk: schriftelijk of via de e-mail;
   5. ceremonie: de (trouw)ceremonie van de cliënt.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder voorstel van TrouwenMetMarien en op alle overeenkomsten tussen TrouwenMetMarien en de cliënt. 
  2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TrouwenMetMarien vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  3. Indien TrouwenMetMarien niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TrouwenMetMarien in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 1. Voorstel, prijzen en kosten
  1. Ieder voorstel van TrouwenMetMarien is vrijblijvend.
  2. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan TrouwenMetMarien opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop TrouwenMetMarien haar voorstel baseert.
  3. De door TrouwenMetMarien gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten en exclusief eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente.
  4. De reiskosten voor reizen binnen Nederland bedragen € 0,50 per gereden kilometer. 
  5. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. 
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt uitdrukkelijk, bijvoorbeeld via de e-mail of middels een WhatsApp bericht, akkoord is gegaan met het voorstel van TrouwenMetMarien.
  2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de cliënt (digitaal) verstrekt. 
 1. Aanbetaling
  1. De cliënt dient een aanbetaling te voldoen van €350,-. 
  2. Indien de cliënt de aanbetaling niet tijdig betaalt, dan schort TrouwenMetMarien de uitvoering van de overeenkomst op. Dit betekent dat TrouwenMetMarien de trouwdatum van de cliënt nog niet reserveert in haar agenda totdat de aanbetaling is ontvangen. Als de cliënt de aanbetaling niet tijdig betaalt, dan is het derhalve mogelijk dat TrouwenMetMarien niet meer beschikbaar is op de trouwdatum van de cliënt. Niet tijdige betaling van de aanbetaling is geheel voor risico van de cliënt.
 1. Facturatie en betaling
  1. Facturatie geschiedt via de e-mail of via de post.
  2. Onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt TrouwenMetMarien de factuur voor de aanbetaling.
  3. De factuur met het resterende bedrag wordt 4 weken voorafgaand aan de ceremonie verstuurd.
  4. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door TrouwenMetMarien aangewezen bankrekening.
  5. Indien de cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim en kan TrouwenMetMarien vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Daarnaast komen kosten van invordering, nadat de cliënt in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 1. Wijzigen en annuleren van de overeenkomst
  1. Wanneer de ceremonie verplaatst wordt naar een andere locatie en dit leidt tot meer reistijd voor TrouwenMetMarien, dan heeft TrouwenMetMarien het recht:
   1. De overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden; of
   2. Alle extra kosten die zij door de wijziging van de trouwlocatie dient te maken aan de cliënt in rekening te brengen.
  2. Wanneer de ceremonie verplaatst wordt naar een andere datum en/of ander tijdstip, dan is het mogelijk dat TrouwenMetMarien niet beschikbaar is. In een dergelijk geval zal TrouwenMetMarien zich inspannen om een geschikte vervanger te vinden. TrouwenMetMarien kan niet garanderen dat zij tijdig een geschikte vervanger vindt.
  3. Wanneer de ceremonie verplaatst wordt naar een andere datum en/of ander tijdstip en TrouwenMetMarien daardoor extra kosten dient te maken, dan worden deze extra kosten na overleg met de cliënt aan de cliënt in rekening gebracht.
  4. Indien de cliënt de ceremonie meerdere malen verzet, bijvoorbeeld wegens een pandemie, dan heeft TrouwenMetMarien het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. In een dergelijk geval blijven de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden, zoals gevoerde gesprekken, verschuldigd. Deze kosten zijn gelijk aan de hoogte van de aanbetaling.
  5. Het verplaatsen van de locatie en/of de datum en/of het tijdstip van de ceremonie dient via de e-mail of WhatsApp aan TrouwenMetMarien kenbaar te worden gemaakt.
  6. In geval van annulering van de overeenkomst door de cliënt, dan brengt TrouwenMetMarien de volgende kosten in rekening aan de cliënt:
   1. Bij annulering 30 dagen of korter en langer dan 7 dagen voor het begin van de ceremonie: 50% van het totaalbedrag;
   2. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de ceremonie of op de dag van de ceremonie: 100% van het totaalbedrag.
  7. Indien de cliënt de overeenkomst langer dan 30 dagen voor de ceremonie annuleert, dan blijft de cliënt enkel de aanbetaling verschuldigd voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden, zoals gevoerde gesprekken, en wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.
  8. Annulering dient via de e-mail of WhatsApp te geschieden.
 1. Verplichtingen van de cliënt
  1. De cliënt staat ervoor in dat alle informatie die hij/zij aan TrouwenMetMarien heeft verstrekt, correct en volledig is.
  2. De cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn op de trouwlocatie. Indien de cliënt te laat komt op de trouwlocatie, dan:
   1. Heeft TrouwenMetMarien het recht extra kosten aan de cliënt in rekening te brengen, waaronder arbeidstijd;
   2. Is het mogelijk dat TrouwenMetMarien, bijvoorbeeld wegens tijdgebrek, de overeenkomst niet, niet geheel of niet zoals partijen zijn overeengekomen kan uitvoeren. Dit is volledig voor risico van de cliënt en TrouwenMetMarien is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.
  3. De cliënt dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
   1. TrouwenMetMarien de toegang wordt verleend tot de trouwlocatie;
   2. De trouwlocatie veilig is;
   3. De trouwlocatie voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
   4. TrouwenMetMarien op de trouwlocatie beschermd is tegen weersomstandigheden, zoals, maar niet beperkt tot, neerslag en felle zon/extreme hitte.
  4. De cliënt is gehouden TrouwenMetMarien onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 
  5. De cliënt vrijwaart TrouwenMetMarien voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 1. Overmacht aan de zijde van TrouwenMetMarien
  1. TrouwenMetMarien is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de nakoming of het (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; autopech; verkeersongeluk; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; belemmeringen door derden; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden (zoals overlijden van een dierbare) van de natuurlijke persoon die namens TrouwenMetMarien de overeenkomst uitvoert; verkeersbelemmeringen; vertragingen in het openbaar vervoer; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; e-mailstoring; computerinbraak of hackersactiviteiten; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
  2. Indien TrouwenMetMarien wegens een overmachtssituatie de overeenkomst niet of niet tijdig kan uitvoeren, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld en spant TrouwenMetMarien zich maximaal in om tot een oplossing te komen, zoals het zoeken van een geschikte vervanger. TrouwenMetMarien kan niet garanderen dat zij tijdig een geschikte vervanger vindt.
 1. Overmacht aan de zijde van de cliënt
  1. Indien de cliënt de overeenkomst annuleert omdat de ceremonie wegens een onverwachte omstandigheid, zoals overheidsmaatregelen en/of een pandemie, niet de omvang of vorm kan hebben die de cliënt voor ogen had, dan wordt niet de aanbetaling aan de cliënt terugbetaald.
  2. Indien de cliënt de overeenkomst annuleert omdat uitvoering van de ceremonie wegens een onverwachte omstandigheid in zijn geheel niet mogelijk is, dan wordt de aanbetaling aan de cliënt gerestitueerd.

 

 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. TrouwenMetMarien kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9.1;
   2. Enige daad of nalatigheid van de cliënt of van een voor de cliënt inschakelde derde partij, zoals een tolk.
  2. De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aangeleverde gegevens en informatie. TrouwenMetMarien is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door of namens de cliënt aangeleverde gegevens en informatie onjuist en/of niet volledig zijn.
  3. TrouwenMetMarien is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  4. TrouwenMetMarien is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en vertragingsschade.
  5. De aansprakelijkheid van TrouwenMetMarien wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de cliënt betaald heeft aan TrouwenMetMarien voor de uitvoering van de overeenkomst. 
  6. Alle rechtsvorderingen dient de cliënt binnen 1 jaar in te stellen als de cliënt niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van TrouwenMetMarien. Handelt de cliënt niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 1. Ontbinding van de overeenkomst
  1. TrouwenMetMarien is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt zijn verplichtingen jegens TrouwenMetMarien niet nakomt en de cliënt geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  2. Voorts is TrouwenMetMarien bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. TrouwenMetMarien is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt surseance van betaling verzoekt of deze aan de cliënt wordt verleend, ingeval de cliënt failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de cliënt niet in staat is aan zijn/haar schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan worden alle uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van ontbinding door TrouwenMetMarien aan de cliënt in rekening gebracht.
  5. TrouwenMetMarien is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de cliënt lijdt doordat TrouwenMetMarien de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat TrouwenMetMarien de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
  6. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijk tussenkomst in geval van overlijden van de natuurlijke persoon die namens TrouwenMetMarien de overeenkomst uitvoert.
 1. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TrouwenMetMarien gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en TrouwenMetMarien zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TrouwenMetMarien niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 1. Persoonsgegevens
  1. TrouwenMetMarien verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de cliënt het privacy beleid van TrouwenMetMarien raadplegen, zie https://www.trouwenmetmarien.nl/privacy-verklaring/.  
 1. Klachtenprocedure
  1. Indien de cliënt ontevreden is over de werkzaamheden van TrouwenMetMarien, dan dient de cliënt zo spoedig mogelijk TrouwenMetMarien daarvan in kennis te stellen.
  2. De klachten kunnen worden gericht aan:

   TrouwenMetMarien

   T.a.v. Marien Kuipers
   Oosterweg 84
   6602 HG Wijchen
   Of mailen naar info@trouwenmetmarien.nl
  1. TrouwenMetMarien zal naar aanleiding van de klacht eerst een gesprek aangaan met de cliënt. De cliënt dient TrouwenMetMarien de mogelijkheid te geven de klacht op te lossen en haar dienstverlening te verbeteren.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de cliënt en TrouwenMetMarien is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen waartoe de overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar TrouwenMetMarien gevestigd is. De cliënt heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat TrouwenMetMarien schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in samenwerking met mr. Mirjam Geuze van Juridische Supermarkt, zie https://www.juridische-supermarkt.nl/. 

Versie: 2021